Αρχικ σελδα | Η Εταιρεα Προντα Τεχνικ λογισμικ-4M Τχνικ υποστριξη | Πολιτικ απορρτου Επικοινωνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Α.             ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α.1   Η εταιρεα Γιαννακδης Π. Χαδεμνος Χ. Ο.Ε.  (αποκαλομενη εφεξς ‘’Η Εταιρεα’’)    με   δρα την Θεσσαλονκη, γιου
Δημητρου 75, τηλ. 2310240077, e-mail: silicon@silicon.gr   και   νμιμο   εκπρσωπο   τον Χαδεμνο Χρστο,   εναι   υπεθυνη
για την επεξεργασα των δεδομνων σας.

Α.2   Η Εταιρεα χει ορσει Υπεθυνο Προστασας Προσωπικν Δεδομνων και για  οποιοδποτε θμα που αφορ   τα δικαιματα
σας μπορετε να επικοινωνσετε στο e-mail :
dpo@silicon.gr.

 Β.             ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ GDPR

Β.1   Οι πληροφορες  που θα  μας  ζητσετε  καθς και  οι  πληροφορες  του  παρντος  εγγρφου  παρχονται  δωρεν  με την
προπθεση τι εναι βσιμες,  δεν  εναι  υπερβολικς  και  δεν θα χουν επαναλαμβανμενο χαρακτρα. Σε αντθεση περπτωση
η εταιρεα  μπορε  να  επιβλει  επιβρυνση  με  ανλογο  κστος    να  αρνηθε να παρχει τις πληροφορες του αιτματος σας.

Β.2    Αν η  εταιρεα  χει  αμφιβολες  που αφορον  την  ταυττητα  σας  κατ  την  υποβολ  αιτματος  για  την  σκηση  των
δικαιωμτων σας, ενδεχομνως να ζητσει περισστερες πληροφορες προς επιβεβαωση των στοιχεων σας και διεκπεραωση του
αιτματος σας.

Β.3   Η Εταιρεα θα απαντσει στα ανωτρω  δικαιματα σας σε χρονικ διστημα ενς (1) μηνς απ την υποβολ του αιτματος
σε τσσερις (4) μνες σε ειδικς  περιπτσεις  (π.χ. πολπλοκο  ατημα,  ατημα  μεγλου  βαθμο δυσκολας,  μεγλος αριθμς
αιτημτων κ.α.).  Εφσον  η  Εταιρεα  χει  νμιμους  λγους  πως  ορζονται   στον  Γενικ Κανονισμ Προστασας Προσωπικν
Δεδομνων   (GDPR   2016/679)   χει   την  δυναττητα   να   αρνηθε  την  παροχ  πληροφοριν.  Σε  περπτωση μεγαλτερης
καθυστρησης του προβλεπομνου αν θεωρετε τι παραβιζεται δικαωμα σας χετε  το  δικαωμα  υποβολς  καταγγελας στην
εποπτικ    αρχ   στα   εξς   στοιχεα :   Αρχ   Δεδομνων    Προσωπικο    Χαρακτρα,    Κηφισας  1-3,   ΤΚ 115  23,   Αθνα,
e-mail:  contact@dpa.gr, τηλ. 2106475600.  χετε το  δικαωμα  ανκλησης συγκατθεσης  υποβλλοντας ατημα στον Υπεθυνο
Προστασας Προσωπικν Δεδομνων στο e- mail :  
dpo@silicon.gr.

Β.4   Η   αποτελεσματικ   προστασα   των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα απαιτε ενσχυση και τον λεπτομερ καθορισμ των
δικαιωμτων   των   υποκειμνων   των δεδομνων.   Ο  Γενικς Κανονισμς Προστασας Προσωπικν Δεδομνων αναφρεται στον
τρπο παροχς των πληροφοριν ‘’συνοπτικ, διαφαν,  κατανοητ και  εκολα  προσβσιμη μορφ’’  χρησιμοποιντας σαφ  και
απλ διατπωση. Οι πληροφορες μπορον να παρχονται ετε γραπτς ετε ηλεκτρονικς.

 Γ.              ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Γ. 1           Συνεργτες – Πελτες – Προμηθευτς – Εργαζμενοι

Για   τους  εν ενεργεα πελτες, προμηθευτς, συνεργτες της εταιρεας μας σκοπς της επεξεργασας  των δεδομνων σας εναι και
μνο  η εκτλεση  της  μεταξ  μας  σμβασης  και  η  τρηση  της  φορολογικς  νομοθεσας.  Νομικ  βση  εναι η εκτλεση της
μεταξ μας σμβασης και η   συμμρφωση  με  τον  κεμενο  νμο.  Ο  χρνος  διατρησης των  δεδομνων  σας  εναι  αυτς  που
ορζει η φορολογικ νομοθεσα και μετ την παρλευση του θα διαγραφον.

 Γ.2           Υποψφιοι Συνεργτες – Πελτες – Προμηθευτς

σον   αφορ   τους   υποψφιους   συνεργτες,   πελτες,   προμηθευτς   σας   γνωρζουμε  τι   τα   προσωπικ  σας δεδομνα
(ονοματεπνυμο, τηλφωνο, e-mail, διεθυνση κ.τ.λ.)  τα  οποα  χετε  διαθσει στην  εταιρεα  μας  μσω  ψηφιακς    ντυπης
φρμας επικοινωνας, e-mail, τηλεφνου κ.τ.λ. σκοπ χουν την διερενηση της  πιθαντητας  συνεργασας    συναλλαγς μεταξ
μας. Νομικ βση εναι η εξυπηρτηση του ννομου συμφροντος  της  εταιρεας  μας  να  συνψει  εμπορικ  συμφωνα  μαζ  σας.
Χρνος διατρησης των δεδομνων εναι οι 12 μνες και μετ την παρλευση του θα διαγραφον.

 Γ.3           Υποψφιοι Εργαζμενοι

Για τους υποψφιους εργαζομνους  η  λψη  του  βιογραφικο  σας  σκοπ  χει  την  αξιολγηση  της  δυναττητας  πρσληψης
σας απτην εταιρεα μας με νομικ βση την συνανεση σας. Χρνος  διατρησης  εναι  οι  6   μνες   και   μετ   την   παρλευση
του θα διαγραφον.

 Γ.4            Μεταφορ Δεδομνων εκτς Εταιρεας

Μεταφορ δεδομνων σας εκτς εταιρεας επιτρπεται αν  αυτ  επιβλλεται  εκ του  νμου  (Επιθερηση  Εργασας,  Ασφαλιστικο
φορες, Εφορα κ.α.). Επσης στους τεχνικος Η/ και  δικτων,  λογισμικο  Η/Υ  με  σκοπ  την  μηχανογραφικ  υποστριξη  της
εταιρεας  ως  επσης  σε  ποιο  συνεργαζμενο  με  την  εταιρεα  για  την  ομαλ  λειτουργα  της   (πως  Λογιστς, Μεταφορικς
εταιρεες κ.α.)

 Δ.             ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 Δ.1           Δικαωμα πληροφρησης

χετε το δικαωμα να ζητσετε παροχ πληροφοριν στα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα  που  διατηρομε  και  χουμε συλλξει
απ εσς.

 Δ.2           Δικαωμα πρσβασης – διρθωσης

Η εταιρεα μας χει την υποχρωση εφ σον της ζητηθε να σας δσει πρσβαση στα στοιχεα που   διατηρομε   και   σας αφορον
καθς και να επιβεβαισει για το κατ πσον χι τα δεδομνα σας υφστανται επεξεργασα,  τους  σκοπος  της  επεξεργασας, τις
κατηγορες δεδομνων, τους αποδκτες κ.α. Επσης χετε το δικαωμα ατησης διρθωσης των δεδομνων σε περπτωση  που  χουν
αλλξει καταχωρηθε λθος.

Διατηρετε το δικαωμα καταγγελας στην εποπτικ αρχ αν  οι  διαθσιμες πληροφορες  δεν  χουν  διατεθε  απ  εσς  του  διους
και διαπιστσετε παρξη κατρτισης προφλ και αυτοματοποιημνης λψης αποφσεων.

 Δ.3           Δικαωμα στη λθη - διαγραφ

              Αποτελε μια απ τις σημαες της κανονιστικς μεταρρυθμιστικς προσπθειας.

Σε περπτωση που τα προσωπικ σας δεδομνα δεν εναι απαρατητα για τον σκοπ συλλογς τους τα κρνετε παρνομα  χετε το
δικαωμα ατησης πλρους μερικς διαγραφς τους. Η εταιρεα σε  χρονικ  διστημα  ενς  μηνς    σε  τσσερις  (4)  μνες  σε
ειδικς   περιπτσεις   (π.χ.  πολπλοκο   ατημα,   ατημα   μεγλου   βαθμο δυσκολας,  μεγλος  αριθμς  αιτημτων  κ.α.)  εναι
υποχρεωμνη  να  σας  απαντσει  για  την  εξλιξη του  αιτματος σας.  Σε  περπτωση  αδυναμας  διαγραφς  χετε  το  δικαωμα
υποβολς   καταγγελας   στην   εποπτικ  αρχ   (Αρχ  Δεδομνων  Προσωπικο  Χαρακτρα,  Κηφισας 1-3,   ΤΚ 115 23,   Αθνα,
e-mail: contact@dpa.gr, τηλ. 2106475600) σκησης δικαστικς προσφυγς.

Σε περπτωση που κρνετε παρνομη την επεξεργασα των δεδομνων αλλ δεν επιθυμετε την διαγραφ   τους  λγω ενδεχμενης
δικαστικς αξωσης, αμφισβητετε την ακρβεια των  δεδομνων  σας    κρνετε  τι  τα  δικαιματα  σας  υπερισχουν  των λγων
επεξεργασας απ την Εταιρεα χετε το δικαωμα  ατησης  του  περιορισμο  της  επεξεργασας  των  προσωπικν  δεδομνων σας
(ποσοτικ, χρονικ και αναφορικ με τον σκοπ επεξεργασας).

χετε  την  δυναττητα  εναντωσης  στη  χρση  των  επεξεργαζμενων   δεδομνων  απ  την  Εταιρεα  για  τους  σκοπος  της
εμπορικς προθησης και ειδικ της κατρτισης προφλ που εναι σχετικ με την εμπορικ προθηση.

 Δ.4           Δικαωμα φορηττητας

χετε το δικαωμα να λβετε και να μεταβιβζετε τα δεδομνα σας σε τρτο φορα χωρς καμα αντρρηση απ την  εταιρεα  καθς
και την κατπιν αιτσεως σας δυναττητα μεσης διαββασης χωρς δικ σας μεσολβηση.

 Ε.             ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεα λαμβνει λα τα αναγκαα τεχνικ και οργανωτικ μτρα  για την προστασα  των  δεδομνων  σας  πως  ορζει ο νμος
και αποκλειστικ και μνο για τους παραπνω σκοπος.

Η Εταιρεα  δεν  θα  προωθσει  τα  προσωπικ  σας  δεδομνα  εκτς  των  περιπτσεων  που  απαιτεται  απ  τον  νμο  (Εφορα,
Ασφαλιστικο φορες, κ.λ.π.) και τους παρχους υποστριξης των πληροφοριακν συστημτων της Εταιρεας.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                    Επικαιροποηση  25/05/2018