Δραστηριότητες

 • Servers δικτύων
 • Τοπικά ή απομακρυσμένα δίκτυα
 • Switch & Routers
 • Συστήματα Η/Υ
 • Εκτυπωτικά συστήματα και bar code
 • Φορολογικές μνήμες
 • Φορητά υπολογιστικά συστήματα
 • Πακέτα προγραμμάτων Εμπορικής Διαχείρισης και Λογιστικής
 • ERP Συστήματα (Enterprise Resource Planning)
 • CRM (Customer Relationship Management –
  Πρόγραμμα Διαχείρησης Πελατειακών Σχέσεων)
 • Λειτουργικά συστήματα και προγράμματα αυτοματισμού
  γραφείου (Microsoft)